Λήψη NEO Mushroom Garden Εξαπατήστε APK MOD

NEO Mushroom Garden  screenshots 1
Δωρεάν Λήψη NEO Mushroom Garden Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Εύκολα Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. δημοσιευμένο από , NEO Mushroom Garden απαιτεί ή παραπάνω. NEO Mushroom Garden έχει λήψη στο GooglePlay Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 44961. Μπορείτε να κατεβάσετε NEO Mushroom Garden APK MOD με jp.co.beeworks.mushroomNEO&hl=el .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. NEO Mushroom Garden Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

NEO Mushroom Garden  screenshots 2

Περιγραφή του NEO Mushroom Garden

NEO Mushroom Garden APK MOD

[Notice about «File Corruption» and «App Initialization» come from using the cache delete app]
We have found that certain cache deleting app may delete the data required for «NEO Mushroom Garden» and it causes the «File Corruption» and/or «App Initialization».
If you are using cache delete app, please remove «NEO Mushroom Garden» from «cache Delete target application» and it may improve the situation.

We deeply apologize about the situation and appreciate your understanding.

————————————————————-

The comments below will be handled in future updates.
Please understand and wait for the updates.

[Changing the Language of App]

Improved by v 1.1.0
[Creating the Savedata for restoration]

—————————————

** No Charges!! Totally Free App **
Over 40 Million Downloads!!
New title of «Mushroom Garden» Series is Now Out!!

——————————————

-Mushroom Garden to the Next Stage-
The renowned “Mushroom Growing & Harvesting Game” has returned with drastic evolution!
While still keeping the original pleasant touch harvesting and cutely designed characters, everything including harvesting, gardening, and library has been revamped!
What are you waiting for? Begin “NEO Mushroom Garden” right now!

*What makes it NEO #1 – Now in HD with extra slippery mushroom texture
It’s a dream come true… in HD! Harvest Funghi with extra slipperiness and wiggling motion!!
Also the growing space for mushrooms has been doubled in size! Try out the harvesting which is sure to stimulate all of your five senses.

*What makes it NEO #2 – Totally new “Back-Page Info” feature in the Library!
Including the additional Funghi from “NEO,” all library contents has been updated for those Funghi from the “Original”, “Seasons”, and “Deluxe”!
Now the new library will have “Back-Page Info” which introduces secret profiles such as personalities and skills!
Let’s take a peek inside of the mysteries of adorable Funghi!

*What makes it NEO #3 – The whole new “Food Machine” to make special “Funghi Food!”
Now you can get your hands on the new “Food Machine” to make “Funghi Food” essential for mushroom gardening!!
You can even customize the machine your way to create food with a unique taste.
Each customizable food have different effect such as “quick to grow, but fast to wither”, “easy to grow red Funghi”, and “attract Funghi with flavors”, enjoy the gardening of your liking!

*What makes it NEO #4 – The more you harvest, the more you earn
In “NEO”, as you harvest many Funghi, you will receive many prizes accordingly!!
Prizes include gardening equipment and parts necessary to upgrade the Food Machine. Harvest more to collect tons of prizes!!

What makes it NEO #5 – Grow Funghi outside of the original gardening room
Funghi jumping out of the small gardening room!?
You can switch the “Gardening Theme” to other landscapes such as green grasslands and futuristic factory! Well, not as free as open world games, we admit.
Certain Funghi may grow in different looks depending on theme it gorws in, so let’s try them all!
Also there is a rumor that certain rare Funghi might grow when equipping a device that matches with the theme that is in use…?

[devices out of guarantee]
The following devices are out of guarantee.
We deeply apologize for the users using these devices.
-101K
-WX06K
[Ανακοίνωση σχετικά με «την καταστροφή αρχείων» και «App Εκκίνηση» προέρχεται από τη χρήση της προσωρινής μνήμης Διαγραφή app]
Έχουμε διαπιστώσει ότι ορισμένα μνήμη cache διαγραφή app μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα που απαιτούνται για την «ΝΕΟ Μανιτάρι Κήπος» και προκαλεί τη «διαφθορά Αρχείο» και / ή «App Εκκίνηση».
Εάν χρησιμοποιείτε μνήμη cache διαγράψετε το app, παρακαλούμε να αφαιρέσετε «ΝΕΟ Μανιτάρι Κήπος» από «προσωρινής μνήμης Διαγραφή εφαρμογή προορισμού» και μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Είμαστε βαθύτατα συγγνώμη για την κατάσταση και ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

————————————————– ———–

Τα παρακάτω σχόλια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε μελλοντικές ενημερώσεις.
Παρακαλούμε να κατανοήσετε και να περιμένει για τις ενημερώσεις.

[Αλλαγή της γλώσσας του App]

Βελτιώθηκε κατά v 1.1.0
[Δημιουργία SAVEDATA για την αποκατάσταση]

—————————————

** Δεν Χρεώσεις !! Εντελώς δωρεάν εφαρμογή **
Πάνω από 40 εκατομμύρια downloads !!
Νέος τίτλος της «Μανιτάρι Garden» Series είναι τώρα έξω !!

——————————————

-Mushroom Κήπος στο επόμενο Stage-
Η περίφημη «καλλιέργεια μανιταριών & Συγκομιδή παιχνίδι» έχει επιστρέψει με δραστική εξέλιξη!
Ενώ διατηρώντας την αρχική ευχάριστη συγκομιδή αφής και cutely σχεδιαστεί χαρακτήρες, τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, κηπουρική, και η βιβλιοθήκη έχει ανανεωθεί πλήρως!
Τι περιμενεις? Αρχίστε «ΝΕΟ Μανιτάρι Garden» τώρα!

* Τι κάνει ΝΕΟ # 1 – Τώρα σε HD με έξτρα ολισθηρό μανιτάρι υφή
Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα … σε HD! Συγκομιδή Funghi με επιπλέον ολισθηρότητα και wiggling κίνησης !!
Επίσης, ο αναπτυσσόμενος χώρος για τα μανιτάρια έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος! Δοκιμάστε τη συγκομιδή η οποία είναι βέβαιο ότι θα διεγείρουν όλες τις αισθήσεις σας.

* Τι κάνει ΝΕΟ # 2 – Εντελώς νέα «Back-Πληροφορίες σελίδας» χαρακτηριστικό στη βιβλιοθήκη!
Συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων Funghi από το «ΝΕΟ», όλα τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης έχει ενημερωθεί για τα Funghi από τους «Original», «Εποχές», και «Deluxe»!
Τώρα, η νέα βιβλιοθήκη θα έχει «Επιστροφή-Πληροφορίες σελίδας», η οποία εισάγει το μυστικό προφίλ, όπως η προσωπικότητα και τις δεξιότητες!
Ας ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό των μυστηρίων του αξιολάτρευτο Funghi!

* Τι κάνει ΝΕΟ # 3 – «! Funghi Τροφίμων» Το νέο «Machine Τροφίμων» να κάνει ειδική
Τώρα μπορείτε να πάρετε τα χέρια σας σχετικά με το νέο «Machine Τροφίμων» για να κάνει «Funghi Τροφίμων» ζωτικής σημασίας για μανιτάρι κηπουρική !!
Μπορείτε να προσαρμόσετε ακόμη και το μηχάνημα το δρόμο σας για να δημιουργήσετε τα τρόφιμα με μοναδική γεύση.
Κάθε προσαρμόσιμη τροφίμων έχουν διαφορετική επίδραση, όπως η «γρήγορη για να αναπτυχθούν, αλλά γρήγορα για να μαραθεί», «εύκολο να αυξηθούν κόκκινο Funghi», και «προσέλκυση Funghi με γεύσεις», απολαύστε την κηπουρική της αρεσκείας σας!

* Τι κάνει ΝΕΟ # 4 – Τα περισσότερα μπορείτε να συγκομιδή, τόσο περισσότερο κερδίζετε
Σε «Νέο», όπως μπορείτε να συγκομιδή πολλές Funghi, θα λάβετε αναλόγως πολλά βραβεία !!
Τα βραβεία περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό κηπουρικής και εξαρτήματα απαραίτητα για να αναβαθμίσετε το μηχάνημα Τροφίμων. Συγκομιδή περισσότερο για να συλλέξει πολλά βραβεία !!

Τι κάνει ΝΕΟ # 5 – Grow Funghi εκτός της αρχικής δωματίου κηπουρική
Funghi πηδούν έξω από το μικρό δωμάτιο κηπουρική !?
Μπορείτε να αλλάξετε το «Theme Κηπουρική» σε άλλα τοπία, όπως τα πράσινα λιβάδια και φουτουριστικό εργοστάσιο! Λοιπόν, δεν είναι τόσο ελεύθερη όσο ανοικτό κόσμο παιχνιδιών, αποδεχόμαστε.
Ορισμένες Funghi μπορεί να αυξηθεί σε διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με το θέμα αυτό gorws σε, οπότε ας τα δοκιμάσετε όλα!
Επίσης υπάρχει μια φήμη ότι ορισμένες σπάνιες Funghi μπορεί να αυξηθεί όταν τον εξοπλισμό μια συσκευή που ταιριάζει με το θέμα που είναι σε χρήση …;

[Συσκευές από την εγγύηση]
Οι παρακάτω συσκευές είναι εκτός εγγύησης.
Είμαστε βαθύτατα συγγνώμη για τους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές.
-101K
-WX06K
Fixed minor bugs.

Λήψη NEO Mushroom Garden Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD NEO Mushroom Garden εξαπατήσετε ή NEO Mushroom Garden. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat NEO Mushroom Garden.