Λήψη Monster Fishing 2019 Εξαπατήστε APK MOD

Monster Fishing 2019  screenshots 1
Λήψη Monster Fishing 2019 Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Αθλήματα Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από , Monster Fishing 2019 απαιτεί ή παραπάνω. Monster Fishing 2019 έχει λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 84680. Μπορείτε να κατεβάσετε Monster Fishing 2019 APK MOD με com.nexelon.realmonsterfishing2018&hl=el .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. Monster Fishing 2019 Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Monster Fishing 2019  screenshots 2

Περιγραφή του Monster Fishing 2019

Monster Fishing 2019 APK MOD

Ultimate fishing game!
Try to catch [Real Monster fish]
You will receive fishing gears for free.
This is the chance to go around the vacation destinations around the world!
Go fishing with simple, one-touch controls.
If you are already a fisherman, you will be the top of the league!
New to fishing? Don’t worry! We will prep you up for a success.

※Features ※
☞ Fully enjoy the game without spending a dime!
☞ Fish for whales without buying game items!
☞ No internet connection required!
☞ No additional downloads!
☞ Support for automatic fishing!

1. Super Realistic Full 3D Real Fishing
Feels like you are in the Pacific ocean!
More than 250 species of Full 3D fishes!

2. Experience the ocean around the globe!fisher!
30 of the world’s best fishing spots!

3. Your palms will sweat!
Total immersion with realistic interface and controls!

4. Pack your fishing rods, reels, fishing lines and baits!
Get your free fishing gear now!
Fun with upgrading your gears~

Fishing is Sports!

Fish!Fish!Fish!~fishing games for free!

▣ Facebook : https://www.facebook.com/nexelonFreeGames ▣

App Permissions Notice:
▶ We require below permissions for gameplay
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission for the game data storage
– READ_EXTERNAL_STORAGE permission to import your saved game data
These permissions are soley for analyzing installs and gameplays.
※ If you selectively allow permissions, you will still be able to access features that don’t require the permissions.
※ If you are using Android version lower than version 6.0, you can not set a selective access separately, we recommend that you upgrade to 6.0 or later.

▶How to withdraw access?
After the agreeing the access rights, you can reset or revoke access rights as follows:

[OS 6.0 or later]
Settings> Apps & notifications > Select your app> Permissions > Withdraw the acess

[before OS 6.0]
Upgrade your operating system and follow above steps or delete the app

★Warning★
1. Deleting or switching mobile device will reset the app data
2. The product contains in app purchase feature. If you agree to make a purchase, you will be billed.

▶ Facebook
https://www.facebook.com/nexelonFreeGames

Lets Fishing!
Free Fishing!
Shark Fishing!
Ocean Fishing!
Fishing Games for kids!
Τελικό παιχνίδι αλιείας!
Προσπαθήστε να πιάσετε [Πραγματικό ψάρι τέρας]
Θα λάβετε δωρεάν αλιευτικά εργαλεία.
Αυτή είναι η ευκαιρία να περιηγηθείτε στους προορισμούς διακοπών σε όλο τον κόσμο!
Πηγαίνετε στην αλιεία με απλά χειριστήρια με ένα πάτημα.
Εάν είστε ήδη ψαράς, θα είστε στην κορυφή του πρωταθλήματος!
Νέα για την αλιεία; Μην ανησυχείτε! Θα σας προετοιμάσουμε για επιτυχία.
 
※Χαρακτηριστικά ※
☞ Απολαύστε πλήρως το παιχνίδι χωρίς να πετάξετε δεκάρα!
☞ Ψάρια για φάλαινες χωρίς να αγοράζουν είδη παιχνιδιού!
☞ Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο!
☞ Δεν υπάρχουν επιπλέον λήψεις!
☞ Υποστήριξη αυτόματου ψαρέματος!

1. Σούπερ ρεαλιστική πλήρης 3D πραγματική αλιεία
Αισθάνεστε σαν να είστε στον ωκεανό του Ειρηνικού!
Περισσότερα από 250 είδη πλήρων τρισδιάστατων ψαριών!

2. Απολαύστε τον ωκεανό σε όλο τον πλανήτη!
30 από τα καλύτερα αλιευτικά σημεία του κόσμου!

3. Οι παλάμες σας θα ιδρώσουν!
Συνολική εμβάπτιση με ρεαλιστική διασύνδεση και ελέγχους!

4. Συσσωρεύστε τις ράβδους αλιείας, τους τροχούς, τις γραμμές αλιείας και τα δολώματα!
Αποκτήστε δωρεάν τα αλιευτικά σας εργαλεία τώρα!
Διασκεδάστε με την αναβάθμιση των εργαλείων σας ~

Η αλιεία είναι αθλητική!

Ψάρια! Ψάρια! ~ Ψάρεμα παιχνίδια δωρεάν!

▣ Facebook: https://www.facebook.com/nexelonFreeGames ▣

Ειδοποίηση δικαιωμάτων χρήσης:
▶ Απαιτούμε χαμηλότερες άδειες για το gameplay
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE άδεια για την αποθήκευση δεδομένων παιχνιδιών
– READ_EXTERNAL_STORAGE άδεια εισαγωγής των αποθηκευμένων δεδομένων παιχνιδιών
Αυτά τα δικαιώματα επιτρέπουν την ανάλυση εγκαταστάσεων και παιχνιδιών.
※ Εάν επιτρέπετε επιλεκτικά δικαιώματα, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες που δεν απαιτούν τα δικαιώματα.
※ Αν χρησιμοποιείτε έκδοση Android που είναι χαμηλότερη από την έκδοση 6.0, δεν μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστή επιλεκτική πρόσβαση, συνιστούμε να κάνετε αναβάθμιση σε 6.0 ή νεότερη έκδοση.

▶ Πώς να αποσύρετε την πρόσβαση;
Αφού συμφωνήσετε για τα δικαιώματα πρόσβασης, μπορείτε να επαναφέρετε ή να ακυρώσετε τα δικαιώματα πρόσβασης ως εξής:

[OS 6.0 ή νεότερη έκδοση]
Ρυθμίσεις> Εφαρμογές και ειδοποιήσεις> Επιλέξτε την εφαρμογή σας> Δικαιώματα> Τραβήξτε την πρόσβαση

[πριν από το OS 6.0]
Αναβαθμίστε το λειτουργικό σας σύστημα και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα ή διαγράψτε την εφαρμογή

★ Προειδοποίηση ★
1. Η διαγραφή ή η εναλλαγή της κινητής συσκευής θα επαναφέρει τα δεδομένα της εφαρμογής
2. Το προϊόν περιέχει στη λειτουργία αγοράς εφαρμογών. Εάν συμφωνείτε να πραγματοποιήσετε μια αγορά, θα χρεωθείτε.

▶ Facebook
https://www.facebook.com/nexelonFreeGames

Αφήνει την αλιεία!
Δωρεάν αλιεία!
Ψάρεμα καρχαριών!
Ocean Fishing!
Παιχνίδια ψαρέματος για παιδιά!
Add global ranking content

Λήψη Monster Fishing 2019 Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Monster Fishing 2019 εξαπατήσετε ή Monster Fishing 2019. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Monster Fishing 2019.