Λήψη Medieval Wars Free: Strategy & Tactics Εξαπατήστε APK MOD

Medieval Wars Free: Strategy & Tactics  screenshots 1
Δωρεάν Λήψη Medieval Wars Free: Strategy & Tactics Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια στρατηγικής παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από , Medieval Wars Free: Strategy & Tactics απαιτεί ή παραπάνω. Medieval Wars Free: Strategy & Tactics έχει λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 41791. Μπορείτε να κατεβάσετε Medieval Wars Free: Strategy & Tactics APK MOD με com.herocraft.game.free.medieval&hl=el .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Medieval Wars Free: Strategy & Tactics Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Medieval Wars Free: Strategy & Tactics  screenshots 2

Περιγραφή του Medieval Wars Free: Strategy & Tactics

Medieval Wars Free Strategy Tactics APK MOD

Strategists! A huge update of Medieval Wars is here!

A free campaign ‘In Praise of Odin!’ consists of 9 missions, in which you will take part in the Vikings’ bloody wars in Scandinavia and Mainland Europe.

• You will be able to capture Paris, invade England and Southern Italy.
• With the great Rollo you will found the Normandy dukedom.
• In Oleg the Prophet’s campaign you will gain Kiev.

For those who think that’s not enough, we have also prepared 4 new historical scenarios.

• In the bloody ‘Battle of Brávellir’ you will defeat the legendary Harald Wartooth, the King of Danes and Swedes.
• In a huge scenario called ‘Vikings’ Wars’ you will be able to keep half of Europe in fear and make them look to the seas in terror.
• Playing as Harald Fairhair in the ‘Unification of Norway’ you will set the Norse crown atop your head.
• As Cnut the Great you will win the war against Norway and Sweden and establish power over these lands.

Medieval Wars: Strategy & Tactics

The history of medieval Europe is rich in bloody wars and conflicts. The Norman invasion, the Crusades, the Hundred Years’ War, the Reconquista, the Wars of the Roses, the Albigensian Crusade and endless peasant riots… A new game in the Strategy & Tactics series gives you an opportunity to try your strength in confrontations between the most ruthless conquerors. This is turn based grand strategy historical war game. Crusaders and Kings. Great medieval battles, total wars, Atilla, Napoleon and Rome empire.

In Medieval Wars: Strategy & Tactics you are to lead the armies of England and France as well as the armies of crusaders in three campaigns and try to win the biggest wars and battles of European medieval history. Scenario maps will let you take part in Russian feuds, stop the Saracens under the flag of Charles the Great and lead The Hussites.
After winning all the fascinating battles of Campaign and Scenario mode, try Hotseat multiplayer mode.
Medieval Wars: Strategy & Tactics: It’s time to march off!

• 4 historical campaigns, with 25 missions in total
• 11 independent historical scenarios
• Several Skirmish mode maps
• 21 types of units
• Multiplayer mode Hotseat
• Turn-based battles, economic and military research

The following content is available in free version:
– 3 missions of England campaign;
– full viking campaign In Praise of Odin!;
– One Hotseat mode map with fixed game settings;
– 3 historical game scenario;

The following content is available in premium version:
– Complete England, Vikings, France and Crusaders campaigns with 25 historical missions in total;
– Uploading of new campaigns available in future update;
– Multiple Skirmish mode maps with various customisable game settings;
– Uploading of new Skirmish mode maps available in future update;
– 11 unique game scenarios available;
– Uploading of additional game scenarios available in future update;
– Several Hotseat multiplayer mode maps with various customisable game settings;

«A sharp and elegant turn-based strategy game, Medieval Wars leaves you with the best of medieval times and leaves out the boring bits.» – hardcoredroid.com

_____________________________________

If you wish to play Medieval Wars S&T without any ads or IAPs, just check out this special premium version of the game here:
Medieval Wars S&T Premium on Google Play
_____________________________________

FOLLOW US: @Herocraft
WATCH US: youtube.com/herocraft
LIKE US: facebook.com/herocraft.games

(C) HEROCRAFT, 2013

Στρατηγικοί! Μια τεράστια ενημέρωση των Μεσαιωνικών Πολέμων είναι εδώ!

Μια δωρεάν καμπάνια «In Praise of Odin!» Αποτελείται από 9 αποστολές, στις οποίες θα λάβετε μέρος στους αιματηρούς πολέμους των Βίκινγκς στη Σκανδιναβία και στην ηπειρωτική Ευρώπη.

• Θα μπορέσετε να συλλάβετε το Παρίσι, να εισβάλλετε στην Αγγλία και τη Νότια Ιταλία.
• Με τον σπουδαίο Rollo θα βρείτε το ντεντέμντι της Νορμανδίας.
• Στην εκστρατεία του Προφήτη Ολέγκ θα κερδίσετε το Κίεβο.

Για όσους πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετό, έχουμε επίσης ετοιμάσει 4 νέα ιστορικά σενάρια.

• Στην αιματηρή «μάχη του Brávellir» θα νικήσετε τον θρυλικό Harald Wartooth, τον βασιλιά των Δανών και των Σουηδών.
• Σε ένα τεράστιο σενάριο που ονομάζεται «Πόλεμοι Βίκινγκς», θα είστε σε θέση να κρατήσετε το μισό της Ευρώπης με φόβο και να τους κάνετε να κοιτάξουν τις θάλασσες με τρόμο.
• Παίζοντας ως Harald Fairhair στην «Ενοποίηση της Νορβηγίας» θα ρυθμίσετε το νορβηγικό στέμμα πάνω από το κεφάλι σας.
• Ως Cnut ο Μεγάλος θα κερδίσετε τον πόλεμο εναντίον της Νορβηγίας και της Σουηδίας και θα καθιερώσετε εξουσία πάνω σε αυτές τις χώρες.

Μεσαιωνικοί Πόλεμοι: Στρατηγική & Τακτική

Η ιστορία της μεσαιωνικής Ευρώπης είναι πλούσια σε αιματηρούς πολέμους και συγκρούσεις. Η εισβολή Norman, οι Σταυροφορίες, ο Εκατοχρόνιος Πόλεμος, ο Reconquista, οι Πόλεμοι των Τριαντάφυλλων, η Albigensian Σταυροφορία και οι ατελείωτες αγροτικές ταραχές … Ένα νέο παιχνίδι στη σειρά Strategy & Tactics σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε τη δύναμή σας στις αντιπαραθέσεις μεταξύ οι πιο αδίστακτοι κατακτητές. Αυτό είναι βασισμένο σε στροφή βασισμένο σε μεγάλο στρατηγικό ιστορικό πολεμικό παιχνίδι. Σταυροφόροι και βασιλιάδες. Μεγάλες μεσαιωνικές μάχες, ολοκληρωμένοι πόλεμοι, Ατίλα, Ναπολέοντα και αυτοκρατορία της Ρώμης.

Στους Μεσαιωνικούς Πολέμους: Στρατηγική & Τακτική θα πρέπει να οδηγήσετε τους στρατούς της Αγγλίας και της Γαλλίας καθώς και τους στρατούς των σταυροφόρων σε τρεις εκστρατείες και να προσπαθήσετε να κερδίσετε τους μεγαλύτερους πολέμους και μάχες της ευρωπαϊκής μεσαιωνικής ιστορίας. Οι χάρτες σεναρίων θα σας επιτρέψουν να λάβετε μέρος σε ρωσικές διαμάχες, να σταματήσετε τους Σαρακηνούς κάτω από τη σημαία του Μεγάλου Καρόλου και να οδηγήσετε τους Ησίτες.
Αφού κερδίσετε όλες τις συναρπαστικές μάχες της καμπάνιας και του σεναρίου, δοκιμάστε τη λειτουργία Hotseat για πολλούς παίκτες.
Μεσαιωνική Πολέμους: Στρατηγική & Τακτική: Ήρθε η ώρα να βγείτε από την πορεία!

• 4 ιστορικές εκστρατείες, με 25 αποστολές συνολικά
• 11 ανεξάρτητα ιστορικά σενάρια
• Αρκετοί χάρτες καταστάσεων σκανδαλισμού
• 21 τύποι μονάδων
• Λειτουργία πολλαπλών παικτών Hotseat
• Μάχες που βασίζονται σε στροφές, οικονομική και στρατιωτική έρευνα

Το ακόλουθο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε δωρεάν έκδοση:
– 3 αποστολές της εκστρατείας της Αγγλίας.
– πλήρης εκστρατεία βίκινγκ στην επαίνεση του Οντίν !;
– Ένας χάρτης λειτουργίας Hotseat με σταθερές ρυθμίσεις παιχνιδιών.
– 3 ιστορικό σενάριο παιχνιδιών.

Το ακόλουθο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε έκδοση premium:
– Ολοκλήρωση εκστρατειών Αγγλίας, Βίκινγκς, Γαλλίας και Σταυροφόρων με 25 ιστορικές αποστολές συνολικά.
– Μεταφόρτωση νέων καμπανιών διαθέσιμων σε μελλοντική ενημέρωση.
– Πολλαπλοί χάρτες καταστάσεων σκανδαλισμού με διάφορες προσαρμόσιμες ρυθμίσεις παιχνιδιών.
– Ανεβάζοντας νέους χάρτες καταστάσεων σκανδαλισμού διαθέσιμους σε μελλοντική ενημέρωση.
– 11 μοναδικά σενάρια παιχνιδιών διαθέσιμα.
– Μεταφόρτωση πρόσθετων σεναρίων παιχνιδιών διαθέσιμων σε μελλοντική ενημέρωση.
– Αρκετοί χάρτες πολλαπλών παιχνιδιών Hotseat με διάφορες προσαρμόσιμες ρυθμίσεις παιχνιδιών.

«Ένα απότομο και κομψό turn-based στρατηγικό παιχνίδι, οι μεσαιωνικοί πόλεμοι σας αφήνουν με το καλύτερο της μεσαιωνικής εποχής και αφήνει έξω τα βαρετά κομμάτια». – hardcoredroid.com

_____________________________________

Εάν θέλετε να παίξετε Μεσαιωνικά Wars S & T χωρίς διαφημίσεις ή IAPs, απλώς δείτε αυτό το ειδικό πρωτότυπο του παιχνιδιού εδώ:
Αστέρια S & T Premium του Μεσαιωνικού Πολέμου στο Google Play
_____________________________________

Ακολουθήστε τις ΗΠΑ: @Herocraft
ΠΡΟΣΟΧΗ ΗΠΑ: youtube.com/herocraft
ΠΑΝΩ ΗΠΑ: facebook.com/herocraft.games

(Γ) ΗΡΑΚΛΟΣ, 2013
>

? Minor corrections and improvements.

The armies are ready and waiting for your orders! ?
Let the battle rages on, and thanks for playing with us ?.

Λήψη Medieval Wars Free: Strategy & Tactics Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Medieval Wars Free: Strategy & Tactics εξαπατήσετε ή Medieval Wars Free: Strategy & Tactics. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Medieval Wars Free: Strategy & Tactics.