Λήψη Baahubali: The Game (Official) Εξαπατήστε APK MOD

Baahubali: The Game (Official)  screenshots 1
Δωρεάν Λήψη Baahubali: The Game (Official) Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια στρατηγικής Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από , Baahubali: The Game (Official) απαιτεί ή παραπάνω. Baahubali: The Game (Official) έχει λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 226295. Μπορείτε να κατεβάσετε Baahubali: The Game (Official) APK MOD με com.bahubali.game&hl=el .apk.mod. Zip όνομα αρχείου παρακάτω. Baahubali: The Game (Official) Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Baahubali: The Game (Official)  screenshots 2

Περιγραφή του Baahubali: The Game (Official)

Baahubali The Game Official APK MOD

🎉🎉 Awarded Google Play Best of 2017! 🎉🎉
– Most Competitive Games
– Most Popular Games

Mahishmati needs your help, Senapati!
Train your army, build your defences, and join forces with BAAHUBALI, KATTAPPA, BHALLALADEVA, DEVASENA and the other heroes from Bahubali and Bahubali 2 movie to push back the ruthless Kalakeya. Using your army and the special powers of Heroes, wage war against the Kalakeyas, defeat them in challenging battles and bring glory to Mahishmati. Play with friends, make clans, and enter into PvP battles with other players from around the world.

FEATURES:
– Build an undefeatable fort to help Mahishmati become a mighty empire
– Build archer towers and spear towers to defend your fort
– Ambush invaders with the dangerous spike traps and snake traps
– Destroy your enemy’s army with superior weapons like the arrow machine
– Research and train your troops using the barracks, the armoury and the war library
– 10 UNIQUE TROOPS from the movie are available for battle
– Smash enemy forts and rajyas using powerful war elephants and long range catapults
– Plunder and capture enemy’s resources with the help of thieves
– Priests heal your army with the blessings of the Gods of Mahishmati
– Unlock powerful Heroes with glorious powers! Baahubali’s Lion Punch, Kattappa’s Summon Guards and Bhallaladeva’s Chain Mace will strike terror in the hearts of the enemies of Mahishmati!
– Win battles using special Spells and Rally
– Fight Solo Missions against the cruel Kalakeyas
– Battle other Players to become the most powerful Senapati in Mahishmati!
– Make clans with your friends and wage war against other powerful clans for the glory of Mahishmati

In news:
“Exciting stuff coming your way. Stay tuned,» official Facebook page of Baahubali
«Another milestone for ‘Baahubali’! Game based on the film crosses 1 mn downloads» Economic Times
«The game has also become the top-most downloaded game», DNA India

Mis-spellings: Bahubali, Bahuballi, Bāāhubali

Disclaimer:
– Bahubali is a free-to-play game.
– A network connection is required in this game.
– Players can purchase additional items for real money, or earn them through special offers.
– Please adjust your device settings to turn off in-app purchase if you wish to lock out the ability to buy in-game content.
– Use of this application is governed by Moonfrog Labs Pvt. Ltd. Terms of Use. Collection and use of personal data are subject to Moonfrog Labs Privacy Policy. Both policies are available at www.moonfroglabs.com. Additional terms may also apply.
– We may use various types of information available on the device along the likes of Device-Identifier(s) and/or other locally stored account names in order to detect fraudulent or abusive behaviour among users only.
– Your location information may be used to provide custom location specific features of the game to enhance your experience in the game.
– This app may require permissions to write on your SD Card or external storage in order to save device space.

© 2017 Moonfrog Labs Pvt. Ltd. All Rights Reserved.

Note:
Bahubali, Bāhubali, Bāhubali 2, Baahubali 2, Baahubali: The Beginning, Baahubali: The Conclusion and all related designs, styles, images, video, audio and movie clips are owned, in part or whole, by ARKA Mediaworks Pvt. Ltd. and used under license given to Moonfrog Labs Pvt. Ltd.

Social Media:
Reach out to us for feedback, we would be glad to hear from you 🙂
Our facebook fan page: https://www.facebook.com/BaahubaliTheGame/
Write to us on baahubali-feedback1@moonfroglabs.com
🎉🎉 Βράβευση του Google Play Best του 2017! 🎉🎉
– Τα περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια
– Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια

Mahishmati χρειάζεται τη βοήθειά σας, Senapati!
Εκπαίδευσε το στρατό σας, να χτίσουν άμυνες σας, και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με BAAHUBALI, KATTAPPA, BHALLALADEVA, DEVASENA και των άλλων ηρώων από Bahubali και Bahubali 2 ταινία για να απωθήσουν την αδίστακτη Kalakeya. Χρησιμοποιώντας το στρατό σας και τις ειδικές δυνάμεις των ηρώων, των μισθών πόλεμο κατά της Kalakeyas, να τους νικήσει σε δύσκολες μάχες και να φέρει τη δόξα στο Mahishmati. Παίξτε με τους φίλους σας, κάνετε φυλές, και να τεθεί σε μάχες PvP με άλλους παίκτες από όλο τον κόσμο.
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
– Κατασκευάστηκε ένα ανίκητο οχυρό για να βοηθήσει Mahishmati γίνει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία
– Κατασκευάστηκε τοξότης πύργους και δόρυ πύργους να υπερασπιστεί φρούριο σας
– εισβολείς Ενέδρα με τις επικίνδυνες παγίδες ακίδα και παγίδες φίδι
– Καταστρέψτε το στρατό του εχθρού σας με την ανώτερη όπλα, όπως το μηχάνημα βέλος
– Έρευνα και εκπαιδεύσει τα στρατεύματά σας χρησιμοποιώντας τα στρατώνες, το οπλοστάσιο και η βιβλιοθήκη του πολέμου
– 10 μοναδικά στρατεύματα από την ταινία είναι διαθέσιμες για μάχη
– Smash οχυρά του εχθρού και rajyas τη χρήση ισχυρών ελέφαντες τον πόλεμο και την μεγάλη ποικιλία καταπέλτες
– τους πόρους λεηλασία και για τη σύλληψη του εχθρού με τη βοήθεια των κλεφτών
– Ιερείς να θεραπεύσει τον στρατό σας με τις ευλογίες των Θεών του Mahishmati
– Ξεκλειδώστε ισχυρό Ηρώων με το ένδοξο δυνάμεις! Lion Punch Baahubali του, Kattappa του Summon Φυλάκων και αλυσίδα Bhallaladeva του Mace θα χτυπήσει τρόμο στις καρδιές των εχθρών του Mahishmati!
– Κερδίστε μάχες με τη χρήση ειδικών ξόρκια και Ράλι
– Καταπολέμηση Solo αποστολές κατά της σκληρής Kalakeyas
– Μάχη άλλους παίκτες για να γίνει το πιο ισχυρό Senapati στην Mahishmati!
– Κάντε συμμαχίες με τους φίλους σας και τον πόλεμο των μισθών με άλλες ισχυρές συμμαχίες για τη δόξα του Mahishmati

Σε νέα:
«Συναρπαστική πράγματα που έρχονται το δρόμο σας. Μείνετε συντονισμένοι,»επίσημη σελίδα Facebook του Baahubali
«Ένα άλλο ορόσημο για την“Baahubali”! Το παιχνίδι βασίζεται στην ταινία διασχίζει 1 εκατ downloads» Οικονομική Times
«Το παιχνίδι έχει επίσης γίνει η αρχή, πιο κατεβάσει το παιχνίδι», το DNA Ινδία

Mis-ορθογραφίες: Bahubali, Bahuballi, Bāāhubali

Αποποίηση ευθυνών:
– Bahubali είναι ένα παιχνίδι free-to-play.
– Η σύνδεση δικτύου είναι απαραίτητη σε αυτό το παιχνίδι.
– Οι παίκτες μπορούν να αγοράσουν επιπλέον στοιχεία για τα πραγματικά χρήματα, ή να κερδίσουν τους μέσω ειδικών προσφορών.
– Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για να απενεργοποιήσετε την αγορά σε-app αν θέλετε να κλειδώσετε τη δυνατότητα να αγοράσουν το περιεχόμενο του παιχνιδιού.
– Η χρήση αυτής της εφαρμογής διέπεται από Moonfrog Labs Pvt. Ε.Π.Ε. Όροι Χρήσης. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων υπόκεινται σε Moonfrog Labs Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και οι δύο πολιτικές είναι διαθέσιμα στο www.moonfroglabs.com. μπορούν επίσης να ισχύουν και πρόσθετοι όροι.
– Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα είδη των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή μαζί τους ομοίους της συσκευής-Identifier (ες) και / ή άλλα τοπικά αποθηκευμένα ονόματα λογαριασμών με σκοπό την ανίχνευση δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά μεταξύ μόνο των χρηστών.
– πληροφορίες για την τοποθεσία σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή εξατομικευμένων θέση ειδικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού για να ενισχύσει την εμπειρία σας στο παιχνίδι.
– Η εφαρμογή αυτή μπορεί να απαιτήσει δικαιώματα για να γράψετε στην κάρτα SD σας ή εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, ώστε να εξοικονομήσετε χώρο της συσκευής.

© 2017 Moonfrog Εργαστήρια Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
 
Σημείωση:
Bahubali, Bāhubali, Bāhubali 2, Baahubali 2, Baahubali: Η Αρχή, Baahubali: Η Συμπέρασμα και όλα τα συναφή σχέδια, στυλ, εικόνες, βίντεο, ήχο και ταινία κλιπ ανήκουν, εν μέρει ή συνολικά, από ARKA MediaWorks Pvt. Ltd. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας δοθεί Moonfrog Εργαστήρια Pvt. Ε.Π.Ε.
 
Social Media:
Απευθυνθείτε σε μας για σχόλια, θα χαρούμε να σας ακούσουμε 🙂
σελίδα μας του Facebook: https://www.facebook.com/BaahubaliTheGame/
Γράψτε μας για baahubali-feedback1@moonfroglabs.com

– Performance Improvements
– Bugfixes

Λήψη Baahubali: The Game (Official) Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Baahubali: The Game (Official) εξαπατήσετε ή Baahubali: The Game (Official). Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Baahubali: The Game (Official).