Δωρεάν Λήψη Gana Lana Εξαπατήστε APK MOD

Gana Lana  screenshots 1
Λήψη Gana Lana Εξαπατήστε Το APK MOD είναι Παιχνίδια γενικών γνώσεων Android παιχνίδι MOD που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι SmayDS. αναπτύχθηκε από , Gana Lana απαιτεί ή παραπάνω. Gana Lana έχει λήψη στο Play Store και έχει βαθμολογία με αριθμό ψήφων 5072. Μπορείτε να κατεβάσετε Gana Lana APK MOD με com.squanto.ganalana&hl=el .apk.mod. rar όνομα αρχείου παρακάτω. Gana Lana Τελευταία έκδοση ενημερώθηκε στο .

Download APK MOD

Online Hack

Gana Lana  screenshots 2

Περιγραφή του Gana Lana

Gana Lana APK MOD

***INSTRUCCIONES DE GANA LANA***

HORARIOS DE JUEGOS
– Cada vez que abras la aplicación, podrás ver la hora y el premio del siguiente juego. Suelen a ser a las 3PM, 6PM y 9PM hora central de México. Si te encuentras en otro horario, el juego será a otra hora

COMO JUGAR
– Cinco minutos antes de que comienze el juego, empezará una cuenta regresiva. Es importante abrir la aplicación durante esta etapa para poder conectarte al sistema de juego antes de que se muestre la primer pregunta.

– Cada juego tiene una cierta cantidad de preguntas, y hay 10 segundos para contestar cada pregunta.

COMO GANAR
– Tenemos tres formatos de juegos, cada uno a cierta hora del día:

Formato #1 – Todos Ganan: Hay 12 preguntas y se gana dinero por cada pregunta correcta. Puedes usar todas las vidas que quieras para seguir jugando. En promedio cada pregunta correcta resultara en $0.20-$0.80, pero al sacar varias bien y jugar seguido, se acumulan las ganancias.

Formato #2 – Survivor: Este formato tiene como propósito llegar a un solo ganador. Se pueden usar hasta tres vidas dentro de las primeras 11 pregunta,

Formato #3 – Categorias: Este formato, que es el original de Gana Lana, requiere llegar a la ultima pregunta (se pueden usar hasta tres vidas) y contestarla bien. En estos juegos, los ganadores se reparten el premio

COMO COBRAR
– Cada quien puede ver lo que ha ganado y lo que tiene por cobrar. Para intercambiar entre las ganancias totales y lo que hay por cobrar simplemente presione donde salen esta información.

– Puedes retirar tus ganancias al llevar más de $50 MXN ganados. Puedes cobrar por la aplicación misma.

USAR Y RECUPERAR TUS VIDAS
– Si contestas una pregunta mal, puedes usar una vida extra para seguir jugando. Puedes usar hasta tres vidas por juego.

– Si llegas a perder, es importante quedarte observando el juego hasta el final, ya que en la pantalla de ganadores saldrá una opción para poder recuperar hasta tres vidas que podrás usar en los próximos juegos.

– Adicionalmente, puedes conseguir mas vidas presionando al boton de «+ Vidas» en el app.

¡Mucha suerte!
*** ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ παιχνιδιών
 – Κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, μπορείτε να δείτε την ώρα και το βραβείο του επόμενου παιχνιδιού. Τείνουν να είναι 3PM, 6PM και 9PM κεντρική ώρα στο Μεξικό. Αν είστε σε άλλη χρονική στιγμή, το παιχνίδι θα είναι κάποια άλλη στιγμή

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
 – Πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, θα ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση. Είναι σημαντικό να ανοίξετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο σύστημα παιχνιδιού πριν εμφανιστεί η πρώτη ερώτηση.

 – Κάθε παιχνίδι έχει έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων και υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
 – Έχουμε τρεις μορφές παιχνιδιών, το καθένα σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας:

Μορφή # 1 – Όλοι κερδίζουν: Υπάρχουν 12 ερωτήσεις και χρήματα κερδίζονται για κάθε σωστή ερώτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις ζωές που θέλετε να συνεχίσετε να παίζετε. Κατά μέσο όρο, κάθε σωστή ερώτηση θα έχει ως αποτέλεσμα $ 0,20 – $ 0,80, αλλά όταν κερδίζετε αρκετά καλά και παίζετε συχνά, τα κέρδη συσσωρεύονται.

Μορφή # 2 – Survivor: Αυτή η μορφή έχει ως στόχο να φτάσει σε έναν νικητή. Μέχρι τις τρεις ζωές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πρώτες 11 ερωτήσεις,

Μορφή # 3 – Κατηγορίες: Αυτή η μορφή, η οποία είναι το πρωτότυπο της Gana Lana, απαιτεί την επίτευξη της τελευταίας ερώτησης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι τρεις ζωές) και να την απαντήσετε καλά. Σε αυτά τα παιχνίδια, οι νικητές μοιράζονται το βραβείο

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΤΕ
 – Όλοι μπορούν να δουν τι έχουν κερδίσει και τι πρέπει να συγκεντρώσουν. Για να ανταλλάξετε μεταξύ των συνολικών κερδών και του τι πρόκειται να συλλέξετε απλά πιέστε εκεί που θα βγει αυτή η πληροφορία.

 – Μπορείτε να αποσύρετε τα κέρδη σας κερδίζοντας περισσότερα από $ 50 MXN. Μπορείτε να χρεώσετε για την ίδια εφαρμογή.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ
 – Αν απαντήσετε σε μια κακή ερώτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επιπλέον ζωή για να συνεχίσετε να παίζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τρεις ζωές ανά παιχνίδι.

 – Αν χάσετε, είναι σημαντικό να παραμείνετε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, καθώς στην οθόνη των νικητών θα έχετε την επιλογή να ανακτήσετε έως και τρεις ζωές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα επόμενα παιχνίδια.

 – Επιπλέον, μπορείτε να πάρετε περισσότερες ζωές πατώντας το κουμπί «+ Ζωές» στην εφαρμογή.
 
Καλή τύχη!
Más encuestas. Más dinero

Δωρεάν Λήψη Gana Lana Εξαπατήστε APK MOD στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο λήψης APK MOD Gana Lana εξαπατήσετε ή Gana Lana. Μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αν ενδιαφέρεστε για αυτό το Cheat Gana Lana.